top of page

        ŠTATÚT SÚŤAŽE “LETNÁ SÚŤAŽ”

        (ďalej len „Štatút“)

        Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

       Obchodné meno:  Botanical.Lab s.r.o.

       Sídlo: Majerníkova 19, Bratislava – Karlová Ves  841 05

       IČO: 50 325 655 

       DIČ: 2120359989

       Zapísaný v registri:Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 114083/B

   2. Termín konania súťaže

       Súťaž trvá od  8. 2. 2021 do 15. 2. 2021.

   3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

       Do súťaže bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá má účet na sociálnej sieti Facebook, a ktorá počas doby konania súťaže splní Podmienky účasti v súťaži.

       Súťaže sa nemôže zúčastniť  osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízkej osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle        definície blízkej osoby v §116 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

   4. Podmienky účasti v súťaži:

       Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal na príspevok Páči sa mi to a pod príspevok vložil komentár.

   5. Výhra

       Výhrou v súťaži je jeden kus rastliny druhu Monstera ''Variegata''

   6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

       Výherca ceny bude určený najneskôr do troch dní po skončení doby konania súťaže, a to náhodným výberom z komentárov. Užívateľské meno výhercu bude uvedené na oficiálnom profile Organizátora pod súťažným                príspevkom. Vyhlásený bude jeden výherca.
      Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

   7. Spôsob odovzdania výhry

       Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 

 

   8. Ochrana osobných údajov

       Súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu užívateľské meno používané na sociálnej sieti Facebook bude Organizátorom spracúvané na účel prevádzkovania súťaže a oznámenia výhry. Osobné údaje vo            vyššie uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto          údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Výherca berie na vedomie, že v prípade výhry bude za účelom doručenia výhry potrebné prevádzkovateľovi              poskytnúť ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; ak by neboli poskytnuté, nebolo by možné zabezpečiť riadny priebeh              súťaže a výhru doručiť výhercovi. Osobné údaje súťažiacich, ktorí nevyhrali, budú po skončení súťaže uchovávané len do doby poskytnutia výhry. Osobné údaje výhercu budú uchovávané po dobu 10 rokov po poskytnutí          výhry v rozsahu, v akom je potrebné ich uchovávať ako súčasť účtovných dokladov v zmysle platných právnych predpisov.

   9. Záverečné ustanovenia

       Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

       Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

      

       V Bratislave, dňa 8. 2. 2021

bottom of page